" ข้าพเจ้าอยากเห็น ชาวนา ชาวไร่ มีงานศิลปาชีพพิเศษเป็นงานเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะโบราณอันงามวิจิตรของไทยไว้ให้คงอยู่

คู่แผ่นดินไทย งานศิลปาชีพจะดีเด่นเพียงไรอยู่ที่ ความขยัน ความปราณีต ศิลปะในการออกแบบ

และฝีมือในการประดิษฐ์ของช่างโดยเฉพาะ "

พระราชดำรัส ใน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 เครดิต  นิทรรศการ "ศิลปาชีพล้านนา 70 พรรษา มหาราชินี"

 

 

 

 

 

โครงการศิลปาชีพฯ

ตลอดระยะเวลาร่วม 50 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นครั้งแรก และทรงริเริ่ม

ให้มีการฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนกระทั่ง

ก่อตั้งเป็น "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละ ภูมิภาค

 

 

 

กำเนิดศิลปาชีพ

 

 

      นับแต่ปีพุทธศักราช 2498 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาค ของ

ประเทศ โดยเริ่มที่ตำบลห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแห่งแรก ในขณะ

นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา 28 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา เพียง 22 พรรษาเท่านั้น จนเวลาล่วงผ่านมาถึงปัจจุบัน

ทั้ง 2 พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจเช่นเดิมโดยไม่เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

       ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปตาม ภูมิภาคต่างๆ ทำให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากและ

ความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างอัตคัด

ขัดสนและต้องเผชิญกับปัญหาดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำ

เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการ

พัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสนองพระ ราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พสกนิกรได้มีอาชีพเสริมควบคู่กันไปเสมอ ดังพระราชดำรัสใน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานไว้ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม2534 ความว่า

 

       "...ทุกครั้งที่เมืองไทยเกิดน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติ...ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงนำของพระราชทานไป ช่วยเหลือราษฎร มักจะเห็นเครื่องอุปโภคบริโภค

แล้วก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่า การช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเฉพาะหน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆ

ไม่พอเพียงทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาว คือทำให้เขามี หวังที่

อยู่ดีกินดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว ชาวนา ชาวไร่ และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศ

ชาติบ้านเมือง ทรงพระราชดำเนินไปดู ตามไร่ของเขา ทรงคิดว่านี่เป็นกำลังใจ และที่ทรงให้

ข้าพเจ้าดูแลครอบครัว ก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ..."

 

       ต่อมาเมื่อโครงการได้ขยายออกไปทั่วประเทศ และมีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้จ่ายในโครงการนี้เพิ่มมากขึ้น จึงทรง พระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็น "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์"

ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิ

และในปี พ.ศ.2531 จึง เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ" หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Foundation of the Promotion of Supplementry

Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand

ชื่อย่อว่า SUPPORT

   

 ศูนย์กลางศิลปาชีพ ณ สวนจิตรลดา

 

      "...ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่

ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกช

นิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้.."

(พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ

ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 11

สิงหาคม 2532)

        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยว่ามี

ความละเอียดอ่อนและมีสายเลือดช่างอยู่ในตัว หากได้รับโอกาสในชีวิตแล้วจะพัฒนาจนเป็น

กำลังสำคัญของ ประเทศชาติได้ ยามเมื่อได้เสด็จพระราชดำเนินไป ณ แห่งใด พระองค์จะทรง

คัดเลือกลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่ยากจน และไม่ได้เป็นแรงงานหลักของครอบครัวมาฝึกฝนงาน

ศิลปาชีพ เพื่อจะได้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นฐานเดิม ของตนได้

      ทว่าต่อมาไม่นานอาคารศิลปาชีพหลังแรกก็เริ่มแออัด ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี จึงทรงนำเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จำนวนหนึ่งมาจัดสร้างอาคารศิลปาชีพขึ้นเป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำ การกองราชเลขา

นุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระราชมารดาในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ.2534 โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพิธี

เปิดอาคารศิลปา ชีพหลังใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2534

      ปัจจุบันโรงฝึกศิลปาชีพจิตรลดาเปิดให้มีการเรียนการสอนงานศิลปหัตถกรรมในแผนก

ต่างๆรวมทั้งสิ้น 26 แผนกคือ แผนกเครื่องถมเงิน และถมทอง เครื่องเงินและเครื่องทอง คร่ำเงิน

และคร่ำทอง จักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ สานเสื่อกระจูด แกะสลักไม้ แกะสลักหิน แกะสลัก

หนัง ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าจก ทอผ้าแพรวา ปักซอยแบบไทย ตัดเย็บผ้า ทอพรม งานปั้น

ตุ๊กตาไทยเขียนลาย เครื่องปั้นดินเผา ประดับมุก ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ลงยาสี ดอกไม้ประดิษฐ์

ช่างไม้ และช่างหวาย และแผนกบรรจุภัณฑ์

       งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้ฟื้นฟูขึ้นมา

นั้น บางประเภทก็โปรดอนุรักษ์ไว้ตามกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม บางประเภทก็ปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบและวิธีการผลิตให้สะดวกขึ้น ให้ผลงานเหล่านั้นงดงามวิจิตร มากขึ้นโดยไม่ละทิ้ง

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

เครดิต   ตามรอย...  แม่ กับงานศิลปาชีพ

(โปรดอ่านฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพ ตามลิงค์ที่แนบมานะคะ)

 

 

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่สำคัญมีอะไรบ้าง

 

งานถม

 

 

งานคร่ำ

 

 

งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ

 

 

งานเครื่องเงินและเครื่องทอง

 

 

 

งานทอผ้าจก

 

 

 

งานทอผ้าไหมแพรวา

 

 

งานทอผ้าไหมมัดหมี่

 

 

งานจักสานย่านลิเภา

 

 

 

งานจักสานไม้ไผ่ลายขิด

 

 

 

งานแกะสลักไม้

 

 

 

งานเคลือบดินเผา

 

 

 

งานสลักหนัง

 

 

 

งานสลักหิน

 

 

 

งานปัก

 

 

 

งานดอกไม้ประดิษฐ์

 

 

เครดิต  ศิลปาชีพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 29

(อ่านความหมาย ลักษณะของงานประเภทต่างๆ จากลิงค์ที่แนบมานะคะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

 

เพลงสมเด็จ


โสมส่องมาจากแดนฟ้าไกล แก้วตาขวัญใจประชา
คู่บุญกษัตริย์ขัตติยา พระคือแม่ฟ้าของเรา ยิ่งกว่าสายฝนเย็นฉ่ำฟ้า
พระกรุณาเหมือนดังลมหนาว เปลี่ยนชะตาชีวิตที่อับเฉา ให้เราเป็นเทวา
พาคู่ฝัน ให้รักมีในดวงใจนิรันดร์ ให้ชีวิตนั้นไม่ใช่อาทิตย์อับแสง
ขอจุดเทียนบวงสรวงพระองค์ ที่ทรงสอนให้เข้มแข้ง
ให้เรายิ้มสู้สุด ๆ แรง แม้นใครหาญมาแบ่งไทย ศิริเสาวลักษณ์ราวหยาดเพชร
สมเด็จงดงามล้ำโลกเพียงไหน แผ่เมตตาในพระหฤทัย
ใต้เบื้องบาทบงไทยเป็นสุขสันต์ ให้พระชนม์ยืนยงนานนิรันดร์
อธิฐานสมเด็จทรงพระเจริญ (ซ้ำ)

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกเครดิตข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

 

 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประกาศยกเลิกการขอรับบริจาคเวชภัณฑ์  ในเอนทรี่ที่แล้วนะคะ

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#39 By หนองคาย on 2010-11-20 17:04

ฝีมือของคนไทยละเอียดอ่อน และงดงามมากเลยค่ะ big smile

แม่หลวงของปวงชนชาวไทย
ท่านทรงใส่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ มาโดยตลอด
และอีกหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องการอนุรักษ์ป่า และแหล่งน้ำ
รวมถึงทรงห่วงใยและใส่ใจต่อทหาร ตำรวจ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคใต้ด้วย big smile

เนื่องในวันนี้วันที่ 12 ส.ค.ในวโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พระองค์ทรงช่วยพัฒนาประเทศและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศครับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ นู๋ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คนไทย..ฝีมือไม่แพ้ชาติใดใด
รู้จักแค่ชื่อ ศิลปาชีพ เพิ่งจะได้รู้ที่มาที่ไปก็ตอนนี้แหละ
ผลงานผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯเรียบง่ายอย่างงดงามขริงๆค่ะ

#35 By kororo on 2008-08-12 00:38

ทั้งสองพระองค์ทรงงานหนักมานานมาก

เกิดเป็นคนไทยน่าภาคภูมิใจนะคะ ^^

แม้แต่พระองค์ยังทรงชื่นชมฝีมือคนไทย
แล้วทำไมคนไทยกลับหันไปสนใจแบรนด์ต่างประเทศกันจัง

พี่นันท์คะ ยังไม่หายเหนื่อยเลยค่ะ ช่วงนี้งานเยอะมาก จัดสรรเวลาไม่ถูก --" คิดถึงเหมือนกันค่ะ
สุขสันต์วันแม่ด้วยนะคะ big smile

#34 By :::Be_My_Guest::: on 2008-08-12 00:26

สวยจังเลยคะพี่นันท์

น่าชื่นชมจิงๆคนไทยฝีมือไม่แพ้ชาติอื่น

คิดถึงคะquestion
คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก big smile
รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย confused smile

#32 By kaew on 2008-08-11 19:14

เก๋ กู้ดค่า confused smile Hot!

#31 By สส.eVeZaa on 2008-08-11 18:41

เป็นโครงการที่ดีมากๆ ค่ะ ทำให้ชาวไทยได้มีอาชีพ และอนุรักษ์งานฝีมือไทยให้คงอยู่ต่อไปด้วย

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

#30 By General เบ๊ on 2008-08-11 15:40

คร๊าาาา..พี่นันท์

ตอนนี้ออนกำลังพยายามอยู่คะ

พี่นันท์อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ big smile

#29 By รักคือ? on 2008-08-11 13:57

น่าชื่นชมนะคะ^^ ขอบคุณสำหรับความรู้นะ

#28 By lamoon on 2008-08-11 09:44

big smile big smile

#27 By แมงปอ on 2008-08-11 08:39

ความรู้นี้ เพิ่มความรักแก่คนไทย

(ยาวแต้ ๆ เจ้า)big smile

#26 By One TeaR on 2008-08-10 23:52

ประเทศไทยไม่ไร้ซึ่งคนดี

แล้วเจอกันใหม่ด้วยความห่วงใย..confused smile
สวัสดีค่ะเจ้าของบล็อคแห่งความอบอุ่น
เมื่อกี้นี้แวะมาแล้วรอบนึง exteen ก็ล่มไปซะก่อน
สบายดีนะคะ
ใกล้วันแม่แล้ว ว่าจะกลับไปหาแม่เหมือนกันค่ะ
คืนนี้ฝันดีนะคะbig smile

#24 By นาฬิกาทราย on 2008-08-10 21:26

ข้อมูลมีประโยชน์ เพลงก็เพราะbig smile

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อคนะคะ

#23 By นู๋เล็ก on 2008-08-10 20:51

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


เมื่อวานพระองค์ท่านเสด็จมาทอดพระเนตรฟาร์มตัวอย่าง ที่ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอที่กุ้งอยู่ด้วยค่ะ ประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จ ดูจะตื่นเต้นกันไปทั้งจังหวัด ทำให้รถติดที่ตัวอำเภอเมืองซึ่งเป็นทางผ่าน กว่า 3 ชั่วโมง แต่ก็ดูจะไม่ใช่อุปสรรคเลยนะbig smile

#22 By rusleeping on 2008-08-10 20:40

big smile Hot!

#21 By iDoi* on 2008-08-10 13:44

เคยไปดูแต่ศิลปาชีพบางไทร คิดอยู่ว่าเขาทำกันอย่างไร รู้แต่ว่าฝีมือคนไทยทำเยี่ยมจริงๆ big smile
เคยไปครั้งนึงค่ะ กับคุณยาย นานมากแล้ว
สงสัยตั้งไปอีกซักครั้งแล้วค่ะ..

ที่สำคัญภูมิใจ ในความเป็นไทยค่ะ

(รักชาติง่ะ)big smile

#19 By PunPrai on 2008-08-09 21:14

เคยไปทัศนะศึกษาครับพี่นันท์confused smile


ตอนนี้คงพัฒนาเยอะกว่าตอนที่เห็นตอนเด็กๆแน่ๆเลย


ท่ามกลางเศษฐกิจทุนนิยม ก็เห็นจะมีที่แห่งนี้แหละครับ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ดีเลยล่ะครับbig smile

#18 By redtear on 2008-08-09 18:11

big smile Hot!

#17 By ป้าหมู on 2008-08-09 16:13

Hot! จำได้ว่าเคยไปทัศนะศึกษากับที่รร.ตอนเด็กๆ น่ะค่ะ
เคยซื้อตุ๊กตาแมลงที่เค้าประดิษฐ์ตัวเล็กๆ กลับมาอวดที่บ้านด้วยค่ะ big smile big smile

งานฝีมือคนไทย คนไทยต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะ big smile big smile

#16 By !2know ++ on 2008-08-09 13:33

เพลงเพราะจังค่ะ...อยากได้บ้าง
ฝีมือคนไทยไม่แพ้ใครในโลก..

ภูมิใจๆๆๆ..big smile
สิ่งดีๆ

มีอยู่ทุกที่..ที่มีรัก


รักนะค่ะ

#13 By NaLiN on 2008-08-08 16:25

รูปสุดท้าย ราชินีของพวกเราทรงสวยมากๆเลยค่ะ ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกไม่ว่ากันนะคะ

#12 By LhinKo^_^ on 2008-08-08 15:25

Hot!

big smile big smile
งานฝีมือของไทยคงอยู่และก้าวไกลเพราะแม่ของเรา

#11 By |:| ShaKo |:| on 2008-08-08 14:56

.. เห็นแล้วน่าชื่นใจ ..


.. สังเกตเห็นหลายเอ็นทรี่ ของสมาชิกเอ็กทีน จะอัพเรื่อง งานศิลป์ กันอย่างมากมายในช่วงนี้ ..

.. ไม่รู้ว่างานศิลป์ กับ ฤดูฝน จะมีความเกี่ยวข้องกันไหม แต่ที่รู้ๆ เวลาฝนตก เหมือน อารมณ์ศิลป์มักจะเกิด ..

#10 By on 2008-08-08 14:46


เรายังอ่อนก็แค่เรื่องการตลอดเท่านั้นแหละครับ

ถ้าเราทำตลาดดี ๆ สินค้าไทยคงยิ่งใหญ่มากแน่ ๆ เลย
Hot! คนไทยฝีมือเยี่ยมยอดที่สุดค่ะ

#8 By eeddy(อี๊ด) on 2008-08-08 11:48

big smile คนไทยเก่งจังเลยค่ะ

ศิลปะของเราน่าภูมิใจจริงๆbig smile

#7 By ^_poomapooma_^ on 2008-08-08 11:23

เคยไปชมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ และก็งานศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

#6 By Meowzilla Zilla on 2008-08-08 11:13

เห็นด้วยมากๆว่าคนไทยเป็นชนชาติที่ละเอียดอ่อนต่องานศิลปะ

จริงๆแล้วก็ละเอียดอ่อนแม้ในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน

น่าเสียดายที่มาระยะหลัง เราอาจซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกมามากเกินไปหน่อย เลยลดความละเอียดอ่อนลง

ก็ยังดีที่ยังมีความพยายามที่จะรักษาสิ่งที่ดีๆแต่เดิมอยู่ครับ

big smile

#5 By แรงใจไฟฝัน on 2008-08-08 10:21

big smile คนไทยเราเก่งอยู่แล้ว มีสิ่งดีๆ สมบัติทางศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่ามากมาย ที่บรรพบุรุษเราคิดค้นและสืบทอดกันมา


ข้าน้อยภูมิใจมากๆเลยล่ะ


และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โครงการศิลปาชีพที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะและมรดกไทยจึงได้ถือกำเหนิดขึ้น


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน _/|\_

#4 By >t-O.y: on 2008-08-08 09:52

ขอบคุณสำหรับความรู้และข้อมูลดีดีค่ะพี่นันท์ big smile

#3 By benz on 2008-08-08 09:14

เอนทรีนี้ดีจริง ๆ ค่ะ surprised smile

ไม่ละทิ้งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

#2 By i'FY on 2008-08-08 01:07

ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลก big smile

#1 By iTualek on 2008-08-08 00:58