ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

พระนามเดิม สิน (จากพระราชสาส์นที่ทรงมีไปถึงพระเจ้ากรุงจีนใน พ.ศ. 2324 ทรงลง

พระนามว่า แต้เจียว”) ทรงเป็นบุตรชายของขุนพัฒน์ตำแหน่งนายอากร ชื่อหยง มารดาชื่อ

นกเอี้ยง ประสูติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2277 ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บ้านของ

ขุนพัฒน์(หยง) อยู่หน้าบ้านของเจ้าพระยาจักรี ขุนพัฒน์นำบุตรชายไปไว้ในความอุปการะ

ของเจ้าพระยาจักรี ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้นำเเด็กชายสินไปฝากให้รับการศึกาาอบรมอยู่ในสำนัก

พระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส จนอายุได้ 13 ปี มีความรู้อ่าน เขียน หนังสือไทยเป็นอย่างดี

เจ้าพระยาจักรีจึงนำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในระหว่างนี้นายสิน

ได้ศึกษาวิชาหนังสือเพิ่มเติม จนสามารถอ่านเขียนพูดภาษาต่างๆ ได้หลายภาษานอกจากภาษา

ไทย เช่น จีน ญวน บาลี และนายสินสนใจ ศึกษากฎหมาย เป็นพิเศษ ได้ศึกษาอยู่จนถึงระยะ

อุปสมบท 

 

ก็กราบถถวายบังคมลาไปอุปสมบทที่วัดโกษาวาส ซึ่งเป็นระยะเดียวกับนายทองด้วง (พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ) อุปสมบทอยู่ที่วัดมหาทลาย ครั้นเมื่อลาสิกขา ออกมาแล้ว ทั้งนายสิน

และนายทองด้วงเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กต่อไปในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต่อมาในรัชกาล

พระเจ้าเอกทัศน์(พ.ศ.2301-2310) นายสินซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีได้รับการแต่งตั้ง

เป็นหลวงยกกระบัตร อันเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายไปประจำอยู่ที่เมืองตากทำหน้าที่

นั้นอยู่จนพระยาตากถึงแก่อสัญกรรม หลวงยกกระบัตร(สิน) จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก

ต่อมา(คนนิยมเรียกกันว่า พระยาตากสิน จนแม้กระทั่งทรงเป็นกษัตริย์แล้ว ก็ยังเรียกว่า

พระเจ้าตาก หรือพระเจ้าตากสิน หรือขุนหลวงตาก) ครั้นเมื่อพม่าล้อมกรุงฯ ในปี พ.ศ.2308

พระยาตาก(สิน) ก็ถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยป้องกัน(ซึ่งขณะนั้นเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็น พระยาวชิร-

ปราการ ตำแหน่งเจ้าเมืองกำแพงเพชร) ท้อใจว่า ถ้าอยู่สู้กับพม่าในกรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียชีวิต

เพราะข้าศึกเข้ามาฆ่า หรือไม่ก็เพราะต้องพระราชอาญาเป็นแน่แท้ จึงตัดสินใจพาทหารคู่ใจ

ราว 1,000 คนโจมตีพม่าไปตั้งตัวที่เมืองจันทบุรี 

 

ครั้งต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2310 แล้ว พระยาตากรวบรวม

กำลังคนได้เพียงพอแล้วก็นำทัพเรือ จากจันทบุรีเข้าขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้ทั้งหมด

หลังจากที่เสียกรุงไปเพียง 7 เดือนเท่านั้น  หลังจากนั่งช้างตรวจสภาพความเสียหายของบ้าน

เมืองแล้ว พระยาตากก็เห็นว่าไม่สมควรจะใช้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของไทยในสมัยนั้น

และได้เล็งเห็นว่า กรุงธนบุรีเหมาะที่จะใช้เป็นเมืองหลวงต่อไป การสถาปนากรุงธนบุรีเป็น

เมืองหลวงและพิธีพระบรมราชาภิเษก กระทำขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2310 ทรงตั้งนามเมือง-

หลวงว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ส่วนพระองค์เองนั้นมีพระนามปรากฏหลายพระนาม เช่น

สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวบรมหน่อพุทธางกูรบ้าง สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 บ้าง ขุนหลวงตาก

บ้าง พระเจ้ากรุงธนบุรีบ้าง ขณะที่ทรงครองราชย์นั้น พระชนม์ได้ 34 พรรษา พระองค์ครอง

กรุงธนบุรีอยู่จน พ.ศ. 2325 จึงสวรรคตเมื่อ 6 เมษายน 2325  อันเป็นปีเดียวกันกับที่

พระพุทธยอดฟ้าขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   

 

ที่มา : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี

โดย : นาย ํธน รัตนกิจโกศล, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544

เครดิต

http://schoolnet.nectec.or.th/library/create-web/10000/history/10000-451.html

 

 

 

ก่อนลูกสิ้นชีวีขอพลีจิต

จะอุทิศแรงใจไว้เหนือเกล้า

เสียสละจุนเจือเพื่อชาติเรา

แม้ไม่เท่าพ่อนี้ที่สร้างมา

 

จะไม่ท้อรอบุญใครหนุนส่ง

จะดำรงรักษ์ไว้ในศาสนา

หวงแผ่นดินถิ่นเกิดกำเนิดมา

กว่าชีวาดับลับไปกับกาล

 

ณ วันนี้นักรบพ่อออกต่อศึก

ลูกสำนึกในหน้าที่ที่มีนั้น

ไม่ดูดายปล่อยเขาตายไปรายวัน

จะช่วยกันส่งเสริมเติมแรงใจ

 

ด้วยกุศลผลกรรมที่ทำนี้

อีกพระบารมีพ่อประทานบันดาลให้

ช่วยคุ้มครองป้องปักรักษาไทย

ให้ผ่านพ้นโพยภัยไปนิรันดร์

 

    By ploypee.exteen.com                                       

                             

 

 

ด้วยแรงบันดาลใจของ  พ.ต.ท. กฤษฎากร  เชวงศักดิ์โสภาคย์  ผู้ค้นคว้าวิจัยการผลิตเสื้อเกราะ

กันกระสุนจากการฝันเห็นพระเจ้าตากสิน(อ่านเพิ่มเติมได้จาก ที่มาของการวิจัยเสื้อเกราะพระ

เจ้าตาก) จนประสบความสำเร็จนั้น

 

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการไทยช่วยสันติสุข เฟส 2 ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วย

บรรเทาความสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ อันจะเกิดแก่เหล่าทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเสียสละอย่างใหญ่หลวง 

 

คณะกรรมการโครงการไทยช่วยสันติสุข ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิก exteen และบุคคลทั่วไป

มาร่วมกันเป็นหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเหล่านักรบผู้กล้าของเราตามกำลังศรัทธา มากน้อย

ไม่สำคัญ สำคัญที่เราปรารถนาให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ ในครั้งนี้ 

 

อ่านรายละเอียดของโครงการได้จาก บล็อกโครงการไทยช่วยสันติสุข ซึ่งจะอัพเดทข่าวสาร

ให้ท่านทราบเมื่อมีการดำเนินงานใดทุกครั้ง 

 

สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้โดยการโพสลงในกล่องคอมเม้นท์ท้ายเอนทรี่

ของบล็อกโครงการฯ นะคะ 

 

อย่าลืมนะคะ ท่านคือบุคคลสำคัญที่เราและเหล่าผู้กล้า กำลังรออยู่ค่ะ

 

 

วันนี้ เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเขียนบล็อกใน exteen ขออัพเอนทรี่ที่เป็นสิริมงคลให้กับ

ตนเองสักเอนทรี่ นะ ^^

ขอพระบารมีของเสด็จพ่อตากสิน ช่วยคุ้มครองเหล่าทหาร ตำรวจ ให้ปฏิบัติหน้าอย่างปลอดภัย

ทุกนาย ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ  

ปล  โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ ^^

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ตามมายินดีกับบล็อกที่ครบรอบ 1 ปีย้อนหลังนะคะ
เย่...ดีจังเลยค่ะ.. big smile

ขอให้ blog เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ big smile
พี่นันท์เขียนต่อไปเรื่อยๆ นะค่ะ จนครบรอบสัก 100 ปี sad smile
ขอบคุณทุกๆ คอมเม้นท์นะคะ big smile

คงจะเขียนกันไปอีกนานให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งทีเดียวค่ะ big smile

ขอบคุณเพื่อนบ้านทุกท่านค่ะ big smile

#32 By ~ N ~ on 2008-09-13 17:10

มายินดีย้อนหลังค่ะ...
แหะๆ..ช้าไปมั้ยเอ่ย...sad smile

มีสิ่งดีๆมามอบให้กันตลอดไปนะคะ...big smile

ยินดีด้วย ค่ะป้า เปิดบล็อคมาครบปีและ
ก็มีแต่เรื่องเชิงสร้างสรรค์ให้อ่านกัน

หวังว่าปีต่อ ๆ ไปคงมีเรื่องดี ๆ และโครงการดี ๆ
มานำเหนออีกนะคะconfused smile confused smile

#30 By อ้อยจัง.. (58.10.18.216) on 2008-09-13 14:38

แหม มาพร้อมกับศรัทธาเต็มเปี่ยมจริง ๆ เลยนะคะ big smile

#29 By Mrs. Holmes on 2008-09-12 23:37

มาแสดงความยินดีค่ะ

ขอให้โครงการที่กำลังทำ

ดำเนินการได้สำเร็จ

จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้นะคะ big smile

#28 By ~NuDeE~ on 2008-09-12 18:04

สุขสันต์วันครบรอบ 1 ปีค่ะพี่นันท์ big smile
มาช้ายังดีกว่าไม่มา sad smile
ขอให้เป็นเพื่อนบ้านกันไปอีกแสนนานนนนนนน confused smile

#27 By kaew on 2008-09-12 17:20

big smile

#26 By ป้าหมู on 2008-09-12 11:05

Hot! ยินดีกะ 1 ขวบปีด้วยคนนะคะ big smile

เรื่องราวของผู้ปกป้องรักชาติก็จะยังคงมีสืบเนื่องต่อไป big smile
อยากให้คนไทยรักกันและสามัคคีด้วยคนค่ะ
เพื่อความเจริญของประเทศชาติเราเนอะ big smile

#25 By !2know ++ on 2008-09-12 08:49

หา... 1 ปี คิดว่า 10 ปีซะอีก(ล้อเล่นนะคะ)question

(เค้าก็เกือบปีแต่คนรู้จักสักสิบ ส่วนคุณนันท์คนรู้จักสักพันคน ต่างกันจริงจริ๊ง)

ขอให้ทีความสุขมากๆๆๆๆๆๆ ก้าวผ่านปีที่สอง ปีที่สาม ไปแบบชิวชิว อยู่จนสิบปีเลย อิอิ อยู่ให้เป็นย่าบล๊อกเลยนะคะbig smile Hot!

#24 By Kaeyjung on 2008-09-12 08:16

1 ปี แล้วหรอครับ

กับบลอกสร้างสรรค์เพื่อสังคม และความสุขเพื่อคนรอบข้าง big smile

#23 By iTualek on 2008-09-12 01:08

็Happy birth day ja

ช่วยกันเพื่อ ชาติไทยเนอะbig smile

#22 By PunPrai on 2008-09-11 21:39

สวัสดีค่ะคุณนันท์คะ
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ โหโครงการนี้มีมาตั้งปีแล้วพี่ยังไม่ได้เขียนไดเพื่งมาเขียนได้แค่ หกเดือนน่ะค่ะ
ปีที่แล้วพี่ยังลำบากต้องเลี้ยงคุณแม่สามีอย่าง
แสนสาหัสเลยไม่เวลา แทบบ้าเลยค่ะ
(พี่เขียนไว้ในไดอะรี่ตอนต้นค่ะ)
ตอนนี้โชคดีบุญที่เลี้ยงแม่ทั้งในไทยและญี่ปุ่น
ได้อุดหนุนพี่แล้วทำให้พี่มีโอกาสทำงานตรงนี้
พี่ขออุทิศชีวิตนี้เพื่อช่วยเหลือคนดีค่ะ
รับรองจะทำตลอดไปเลยมีอะไรช่วยบอกพี่ด้วยนะคะ
พี่อยากทำบุญค่ะ และเราคงได้พบกันนะคะ
พี่มีแพลนไปไทยด้วยอาจเป็นปีนี้หรือต้นปีค่ะ
สิ้นเดือนนี้พี่ต้องต้อนรับคนสำคัญที่ทำงานร่วม
กับสามีพี่ คือคนอิหร่าน และดูไบค่ะ
เลยต้องเตรียมเอกสารมากมายเลยถ้างานนี้สำเร็จ
บินกลับไทยทันทีคิดถึงแม่น่ะค่ะ
และพี่กำลังเตรียมย้ายบ้านสองหลังในวันเสาร์นี้(13)เงินเดือนพี่ออกเมื่อไรส่งช่วยเหลือโครงการนี้ทันทีค่ะ ฝากบอกน้องพลอยด้วยนะคะพี่พยายามเต็มที่ค่ะ อิ อิ confused smile confused smile

#21 By khunmae (121.93.62.224) on 2008-09-11 18:25

แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่สาว

สำหรับวันดีครบรอบ 1 ปีที่มีคุณภาพของการเขียนบล็อก ณ หมู่บ้านเอ็กซ์ทีนที่อบอุ่นแห่งนี้.. พี่นันท์มีเป่าเค้กฉลอง 1 ขวบปีบล็อกหรือเปล่าค่ะนี้..ถ้ามีอย่าลืมแบ่งเค้กให้พลอยทานด้วยนะคะ

ไม่มีอะไรจะอวยพรค่ะพี่ ขอให้เราร่วมเดินกันไปด้วยกันบนอุดมการณ์ที่มั่นคงจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตล่ะกันนะคะพี่..

ขอบพระคุณพี่นันท์สำหรับทุกๆ อย่างที่พี่มีให้พพลอยและให้กับโครงการฯ นะคะ ถ้าไม่ได้พี่นันท์วันนี้โครงการฯ ไม่ได้เดินมาถึงจุดนี้แน่ๆ ขอบพระคุณจริงๆค่ะพี่สาวที่แสนดีของพลอย..

big smile big smile big smile

#20 By พี่พลอยจ๋า on 2008-09-11 17:27

ชอบบทประพันธ์มากๆเลยครับ

ยินดีด้วยครับ ครบรอบ 1 ปี

#19 By มนุษย์กล่อง on 2008-09-11 13:41

ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ

ทำสิ่งที่ถูกต้องและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ

big smile big smile

#18 By ZiRCoNiuM on 2008-09-11 12:58

เพื่อชาติติติติติติติติติติติติ....

แต่ชื่อเสื้อเกราะนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ ฃื่อเป็นมงคลดีมาก ๆ เลย big smile
big smile

#16 By Here Be.๛๛๛๛ on 2008-09-11 03:45

big smile

#15 By Here Be.๛๛๛๛ on 2008-09-11 03:44

big smile

#14 By ดาวถัดมา on 2008-09-11 00:23

big smile

#13 By ดาวถัดมา on 2008-09-11 00:23

confused smile Hot!

แล้วเจอกันใหม่ด้วยความห่วงใย..
Hot! big smile

#11 By iDoi* on 2008-09-10 15:56

ยินดีด้วยนะคะ ครบรอบ 1 ปีแล้ว พี่นันท์สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ มาตลอดเลย

#10 By Meowzilla Zilla on 2008-09-10 14:40

Happy "blog" day ครบรอบหนึ่งปีนะครับ

ขอให้มีพลังที่จะก้าวเดินต่อไป

ช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับ

big smile

#9 By แรงใจไฟฝัน on 2008-09-10 14:31

ยินดีด้วยคนค่า

#8 By ลำดวน on 2008-09-10 12:26

Hot!
เป็น1ปีคุณภาพจริงๆค่ะพี่นันท์
ยินดีด้วยนะคะ ขอให้เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะ

#7 By eeddy(อี๊ด) on 2008-09-10 12:00

หนึ่งปี ในเดือนเดียวกันเลยค่ะพี่นันท์

ของนู่เหลืออีก น้อยวันก็จะถึงแล้ว

อิอิ

โครงการดีดี กับคนจิตใจดีดี สู้ ๆ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่สาวคนดี

#6 By # li DarK_SpritE il # on 2008-09-10 11:33

ยินดีด้วยที่ครบหนึ่งปีค่ะ

#5 By LhinKo^_^ on 2008-09-10 10:23

ยินดีกับอายุ 1 ขวบของบ้านหลังนี้ด้วยนะครับ big smile

#4 By >t-O.y: on 2008-09-10 09:29

ยินดีด้วยกับขวบปีแรก
เรารู้จักกันมาปีนึงแล้วนะbig smile
อรุณสวัสดิ์ค่ะหมอ big smile

ต้องแบบนี้เน๊อะ จึงจะเรียกว่ากู้ชาติเว้ยยยยยยยย cry

#2 By ~ N ~ on 2008-09-10 07:22

หนึ่งปีแล้วเหรอครับพี่นันท์ เป็นการฉลองหนึ่งปีกับโครงการดีๆนะครับ เรามาสู้กันเพื่อคนไทย กู้ชาติเว้ยยยยยยยยยย แหะๆๆ